تبدیل دو شاخه برق ۳ به ۲ نارکن NARKEN
تبدیل دو شاخه برق ۳ به ۲ نارکن NARKEN
تبدیل دو شاخه برق ۳ به ۲ نارکن NARKEN
تبدیل دو شاخه برق ۳ به ۲ نارکن NARKEN

در قسمت انتهایی این محصول یک دوشاخه معمولی قرار دارد که قابل اتصال به پریزهای برق ایران است. در سمت دیگر این مبدل چندمنظوره محلی برای اتصال انواع دوشاخه‌ها و سه‌شاخه‌ها تعبیه شده است؛ ازاین‌رو با کمک این وسیله می‌توانید چندشاخه خروجی دستگاه برقی خود را به یک دوشاخه معمولی تبدیل کرده و به پریز برق متصل نمایید.